Tài khoản người dùng

Tab chính

Đăng kí để được nhắc lịch, di chuyển tới: Nhắc nhở

Để thay đổi hoặc huỷ bỏ chế độ nhắc nhở, bạn cần phải đăng nhập vào trang chính sau đó nhấn vào đường dẫn Yêu cầu mật mã mới và nhập địa chỉ hộp thư điện tử mà bạn đã sử dụng để đăng kí . Hướng dẫn sẽ được gửi đến hộp thư điện tử của bạn