Disclaimer

Miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin trên website TestSGN.org, được phát triển bởi APCOM, chỉ nhằm mục đích huớng dẫn chung. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo các thông tin trên website được hoàn chỉnh và chính xác, APCOM không đại diện cho sự đầy đủ, chính xác, tin cậy và phù hợp của các nội dung này trên website. APCOM không cung cấp các thông tin nào trên website của mình như là công cụ để điều trị và tư vấn. APCOM khuyến nghị rằng trước khi ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các thông tin trên website của chúng tôi, bạn nên tham khảo lời khuyên của chuyên gia độc lập.

APCOM không chịu trách nhiệm cũng như không xác thực về điều kiện hoặc nội dung mà các website khác trích dẫn hoặc truy cập từ website của chúng tôi. Các trích dẫn truy cập trên website của chúng tôi đến các website khác nhằm mục đích tiện cho việc truy cập, và không thể hiện bất kì sự kiểm duyệt nào bởi APCOM với các thông tin hoặc dịch vụ đăng tải bởi tác giả các website đó.

APCOM sẽ không chịu trách nhiệm cho các mất mát, thuơng tổn cho bất cứ ai có liên quan hoặc sử dụng các thông tin trên website này, bất kể các mất mát, thuơng tổn đó xảy ra do hiểu nhầm, thiếu trách nhiệm, bỏ sót hoặc vi phạm về phía APCOM, các nhân viên của APCOM, nhân viên hợp đồng, tình nguyện viên hoặc đại diện.