Liên hệ

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chiến dịch TestSGN, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, riêng với các câu hỏi liên quan đền các xét nghiệm, xin vui lòng liên hệ với phòng khám mà bạn đã chọn.